چرخش تنها تولید کننده بیش از 120 قلم مهره چاکنت KM و واشر چاکنت MB در ایران
گروه صنعتی چرخش
واشر چاکنت های خاص
نوع قطعه قطر داخل mm
MB 22 22
MB 24 24
MB 26 26
MB 28 28
MB 32 32
MB 36 36
MB 38 38
MB 39 39
MB 42 42
MB 48 48