چرخش تولید کننده واشر چاکنت=واشر خورشیدی-واشر جات
گروه صنعتی چرخش
واشر چاکنت های خاص
نوع قطعه قطر داخل mm
MB 22 22
MB 24 24
MB 26 26
MB 28 28
MB 32 32
MB 36 36
MB 38 38
MB 39 39
MB 42 42
MB 48 48